Algemene voorwaarden Stal Rouwkema 0

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Stal Rouwkema, en aan haar gelieerde ondernemingen (websites), hierna te noemen Stal Rouwkema, bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van bedrijven.
Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk of per mail zijn bevestigd door Stal Rouwkema.

Artikel 2. Aanbiedingen en/of overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Stal Rouwkema zijn vrijblijvend Stal Rouwkema behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen, zonder vooraankondiging, te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Stal Rouwkema.
Stal Rouwkema is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Stal Rouwkema dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

Prijzen.

De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro’s, inclusief BTW.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk of per mail overeengekomen.
Indien de prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten stijgen, in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door  Stal Rouwkema.

Betaling.

Betalingen dienen te worden gedaan in euro’s, andere valuta’s worden niet geaccepteerd.
Voor betaling heeft u keuze uit onderstaande mogelijkheden:

  • Via Ideal.
  • Betaling bij aflevering
  • Vooruitbetaling via de bank.
    Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op de bankrekening van Stal Rouwkema.

Artikel 4. Levering

Alle artikelen van Stal Rouwkema zijn meestal uit voorraad leverbaar.
De door Stal Rouwkema opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.
Leveringen onder rembours worden dezelfde of de eerst volgende werkdag verstuurd, maximum remboursbedrag is € 1000,-
Bij betalingen per bank wordt, na uw bijschrijving op onze bankrekening, uw bestelling dezelfde of de eerst volgende werkdag verstuurd.
Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet in voorraad is.
In dat geval ontvangt de klant hierover zo spoedig mogelijk, per e-mail, bericht (binnen 3 werkdagen) en houdt Stal Rouwkema uw bestelling aan.
In dit bericht zal tevens worden aangegeven wat de verwachte levertijd zal zijn.
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren.
Indien nalevering niet mogelijk is, komt de bestelling te vervallen en wordt de, eventuele vooruitbetaling per omgaande gerestitueerd.
Voor het verzenden hanteren wij de tarieven van TNT/TPG, waarbij de goederen voor risico van de klant reizen, verzekerd verzenden is mogelijk.
Prijswijzigingen door TNT/TPG zullen worden doorberekend.
Voor leveringen buiten Nederland neemt Stal Rouwkema contact op met de klant om afspraken te maken over de leveringswijze, leveringstermijn, de verzendkosten en de wijze van betaling.
Bij bestellingen met een waarde van meer dan € 49,-  worden geen verzendkosten berekend.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Stal Rouwkema verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Stal Rouwkema geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Stal Rouwkema garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en garantie

Reclames

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
Indien dit niet het geval is, dient u Stal Rouwkema daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk, of per mail, en gemotiveerd kennis te geven.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Stal Rouwkema de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan aan u terug te betalen.
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Stal Rouwkema te retourneren.
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd en het product ongebruikt is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen en/of ruiling voor uw rekening komen, onvoldoende of niet gefrankeerde zendingen worden altijd geweigerd.
Retourzendingen zijn tevens voorzien van een kopie van de factuur, eventueel voorzien van bank- of gironummer
Mocht blijken dat producten gebruikt en/of beschadigd zijn dan zal daarvoor een nader te bepalen bedrag voor in rekening worden gebracht.
Om dit te voorkomen dient de klant het artikel te testen zoals de klant dat bij ons in de winkel zou doen.
Van retourzending zijn uitgesloten:
1. Producten die speciaal zijn aangepast aan de wensen van de klant.
2. Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt.
3. Producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending.
4. Producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken of die snel kunnen bederven.5. Opruimingsartikelen.

Garanties

Elk artikel van Stal Rouwkema voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit en degelijkheid.
Mocht onverhoopt bij normaal gebruik, binnen de garantietermijn, het artikel gebreken vertonen dan worden die kosteloos door Stal Rouwkema hersteld.
Hierbij kan sprake zijn van reparatie of vervanging, dit ter beoordeling van Ruitersport Benjamins
De garantie omvat fabrieks- en/of materiaalfouten.
Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepalingen. Ook vallen producten van rubber niet onder garantiebepalingen.
Mocht zich binnen de fabrieksgarantietermijn een klacht voordoen, stuur dan het betreffende artikel voldoende gefrankeerd naar Ruitersport Benjamins.
Geef in een bijgesloten brief duidelijk aan, om welke klacht het gaat en stuur altijd een kopie van de factuur mee.
De garantie vervalt als:
– er wijzigingen, door u, aan het artikel of apparaat zijn aangebracht.
– er sprake is van gebreken door foutief en/of onoordeelkundig gebruik.
– het gebrek te wijten is aan opzet of onachtzaamheid.
– Stal Rouwkema niet tijdig genoeg in de gelegenheid is gesteld om de klacht te onderzoeken en eventueel het gebrek te herstellen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Stal Rouwkema, dan wel tussen Stal Rouwkema en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Ruitersport Benjamins, is Stal Rouwkema niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Stal Rouwkema.

Artikel 9. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stal Rouwkema kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stal Rouwkema in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of per mail mee te delen en zulks zonder dat Stal Rouwkema gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Diversen

Indien u aan Stal Rouwkema schriftelijk, of per mail, opgave doet van een adres, is Stal Rouwkema gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Stal Rouwkema schriftelijk, of per mail, opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door Stal Rouwkema gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Stal Rouwkema deze voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stal Rouwkema in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stal Rouwkema vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Stal Rouwkema is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.